คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ หงษชาติ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประกาศบุญญากร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสมบูรณ์ วิสุทธสีโล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : รองประธาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ มนติ๊บ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : รองประธาน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ แผ่กาษา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ใจเหล็ก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวรรณ เนื่องวัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา วันฟั่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ หอวิจิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิณทุสร อินทา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหยดฝน ผู้กำจัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปณิธาน สุจินดา
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจา แตงรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ เรือนใจดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :