กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.ทับทิม เรือนทิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวิลาวัลย์ โมราสุข
ครู คศ.2

น.ส.จารุวรรณ์ กิ่งแก้ว
ครู คศ.2

น.ส.วิภาวี ตนะทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวอารีรัตน์ ลือโฮ้ง
ครู คศ.1

นางสาวสุกฤตา สาขะจันทร์
ครูผู้ช่วย