กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.ทับทิม เรือนทิ
ครู คศ.2

นางวิลาวัลย์ โมราสุข
ครู คศ.2

น.ส.จารุวรรณ์ กิ่งแก้ว
ครู คศ.1

น.ส.วิภาวี ตนะทิพย์
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ ลือโฮ้ง
ครู คศ.1

น.ส.ระวิ ปราบริปู