ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางเดือนเพ็ญ ฝ่ายคำตา
ครู คศ.1

นายสืบสันต์ พิมพ์สี
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นุสรา คำภีระ
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.อารัญญา บุญจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก

นายวินัย ตระการกีรติ
ผู้ดูแลเด็ก

นายสิทธิศักดิ์ จันล่า
ผู้ดูแลเด็ก