กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐทกร เงียบสดับ
ครู คศ.2

นางวิยดา จงบริบูรณ์
ครู คศ.2

นายวิทยา ชื่นจิตร์
ครู คศ.2

น.ส.สุทัตตา บุญเลี้ยง
ครู คศ.1

นายภัทรดนัย สุขสำราญ
ครู คศ.1

นางสาวทัศพร อุตตะมะ
ครูผู้ช่วย