กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาตรี กลิ่นลูกอิน
ครู คศ.2

นายสมิธ วันดี
ครู คศ.1

นายก่อพงศ์ แจ้งจิต
ครู คศ.1