กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประศักดิ์ พิมพ์เภา
ครู คศ.2

นายธนาวุธ วัลละวงษ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.ไชยวัฒน์ กันทะทำ
ครู คศ.1

นายอรุณ ดอนไพรพัน
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ สมจิตร
ครู คศ.1