ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูจุฑาทิพย์ อิ่มหมี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูปณิธาน สุจินดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูอารีรัตน์ ลือโฮ้ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ครูชาตรี กลิ่นลูกอิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ครูนงนุช ยารังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ครูประศักดิ์ พิมพ์เภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3