ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายชัยมงคล ตาทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุพจน์ พรมน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางภัณฑิลา โคตะมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนาวุธ วัลละวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจารุวรรณ์ กิ่งแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4