ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูสุภาวรรณ สิทธิสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวลีรัตน์ พงษ์มณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอ้อมรัก ตาคำสุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิลาวัลย์ โมราสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูทัศพร อุตตะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสุกฤตา สาขะจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูภัทรดนัย สุขสำราญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4