ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทัศนีย์ ฉิมยง
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวลีรัตน์ พงษ์มณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอ้อมรัก ตาคำสุก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิลาวัลย์ โมราสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูทัศพร อุตตะมะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูกุสลิกา พงศ์พานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสุภาวรรณ สิทธิสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

ครูภัทรดนัย สุขสำราญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4