กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส.อนุรักษ์ วงษ์ทิม
ครู คศ.3

น.ส.กฤติมา ขวัญทอง
ครู คศ.2

น.ส.สุภาวรรณ สิทธิสงคราม
ครู คศ.2

น.ส.ณภัทร พึงสงวนลาวัณย์
ครู คศ.2

น.ส.จุฑาทิพย์ อิ่มหมี
ครู คศ.1

นายสกลวัฒน์ เชื้อผู้ดี
ครู คศ.1

นางภัณฑิลา โคตะมี
ครู คศ.1

นางสาววาสนา พรมแสน
ครู คศ.1

นายทวีศักดิ์ เพียรภานันท์
ครู คศ.1

นางอ้อมรัก ตาคำสุก
ครู คศ.1

นางสาวอุดมพร ยิ้มทัด
ครู คศ.1

นางวลีรัตน์ พงษ์มณี
ครู คศ.1