กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปณิธาน สุจินดา
ครู คศ.3

นางพิลาวรรณ เสนีวงค์ฯ
ครู คศ.2

นางกรกช ขันแก้ว
ครู คศ.2

น.ส.วิมลรัตน์ คำปาสังข์
ครู คศ.2

น.ส.พัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ
ครู คศ.1

นางปาณิสรา ประกาย
ครู คศ.1

นางวรัญญา พลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ พันธ์สิงห์
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ ฉิมยง
ครู คศ.1