กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปณิธาน สุจินดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิลาวรรณ เสนีวงค์ฯ
ครู คศ.2

นายวิทยา ชื่นจิตร์
ครู คศ.3

นางวิยดา จงบริบูรณ์
ครู คศ.3

น.ส.วิมลรัตน์ คำปาสังข์
ครู คศ.3

น.ส.พัชรีรัตน์ ฝั้นเฝือ
ครู คศ.2

นายภัทรดนัย สุขสำราญ
ครู คศ.2

นางปาณิสรา ประกาย
ครู คศ.2

นางวรัญญา พลสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายชวลิต จันทร์เกษร
ครู คศ.1

นางสาวกิรณา พรหมรักษ์
ครูผู้ช่วย