กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส.นุชจรี บัวทอง
ครู คศ.2

นางสายชล วัลละวงษ์
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
ครู คศ.2

นางนงนุช ยารังษี
ครู คศ.2

นางรัตนา ยศบรรเทิง
ครู คศ.2

นายสุพจน์ พรมน้อย
ครู คศ.1

นางพรทิพย์ ทิวาคำ
ครู คศ.1