กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนา ยศบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกรกช ขันแก้ว
ครู คศ.2

นางสายชล วัลละวงษ์
ครู คศ.2

นางนงนุช ยารังษี
ครู คศ.2

นายสุพจน์ พรมน้อย
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ ทิวาคำ
ครู คศ.2

น.ส.วิภาดา นามพรมมา
ครู คศ.2

นางอ้อมรัก ตาคำสุก
ครู คศ.2

นางสาวอุดมพร ยิ้มทัด
ครู คศ.2

นางวลีรัตน์ แหยมแก้ว
ครู คศ.2