กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.กรพิน สรรกำเนิด
ครู คศ.3

น.ส.วิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล
ครู คศ.2

นางปานจิต วงษ์มาก
ครู คศ.2

น.ส.วิไล มีสวนทอง
ครู คศ.2

น.ส.สุคนธ์ อินทร์แก้ว
ครู คศ.2

น.ส.ดาริกา แห่งพิษ
ครู คศ.1

น.ส.วิภาดา นามพรมมา
ครู คศ.1

นางพันธ์ทิพย์ แก้วทาสี
ครู คศ.1

น.ส.นพรัตน์ ใจกาษา
ครูผู้ช่วย