คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางประนอม บุญยะเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางจันจิรา ปิดเปี่ยมกิจ
ครู คศ.2

นางปนัดดา รัตนกุล
ครู คศ.2

นางฉันทนา พิมพ์เภา
ครู คศ.2

นางธิดารัตน์ หทัยสดใส
ครู คศ.2

น.ส.ดาริกา แห่งพิษ
ครู คศ.2

นางวราภรณ์ ตาเรือนสอน
ครู คศ.2

นางอารี เนตรแก้ว
ครู คศ.2

นางสุภัค กันจะนะ
ครู คศ.2

นางสาวรมย์รวินท์ วรรณหนอง
ครู คศ.2

นางสาวสุกัลยา ศิริรวม
ครู คศ.2

นางสาวนพเก้า เกตุวงศ์
ครู คศ.1