ปฐมวัย

นางประนอม บุญยะเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางจันจิรา ปิดเปี่ยมกิจ
ครู คศ.2

นางปนัดดา รัตนกุล
ครู คศ.2

นางฉันทนา พิมพ์เภา
ครู คศ.2

นางธิดารัตน์ หทัยสดใส
ครู คศ.2

น.ส.วราภรณ์ แต่งผล
ครู คศ.2

นางอารี เนตรแก้ว
ครู คศ.2

นางสุภัค กันจะนะ
ครู คศ.1

น.ส.กนิษฐา กาญจนคงคา
ครู คศ.1

นางสาวรมย์รวินท์ วรรณหนอง
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลยา ศิริรวม
ครู คศ.1

น.ส.นฤมล วงษ์ไทย

น.ส.นาตยา ขวัญเมือง