ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเดือนเพ็ญ ฝ่ายคำตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9579078
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
163 หมู่16 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล