ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอิ่นในพื้นที่ (อ่าน 55) 12 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 62) 12 ต.ค. 63
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 54) 12 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) (อ่าน 76) 25 ก.ย. 63
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 121) 25 ก.ย. 63
การเปลี่ยนแปลงตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ (อ่าน 61) 17 ก.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ (อ่าน 86) 09 ก.ย. 63
ขอแจ้งกำหนดการทดลองเปิดเรียน แบบ On-site เต็มรูปแบบ (อ่าน 127) 11 ส.ค. 63
คู่มือแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19” (อ่าน 140) 01 ก.ค. 63
แผนผังแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19” (อ่าน 153) 01 ก.ค. 63
แผนผังการจัดที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน (อ่าน 162) 01 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 154) 01 ก.ค. 63
เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลจาหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 371) 11 มิ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 388) 27 ม.ค. 63