ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 64
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอิ่นในพื้นที่
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
การเปลี่ยนแปลงตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ขอแจ้งกำหนดการทดลองเปิดเรียน แบบ On-site เต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 63
คู่มือแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19”
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
แผนผังแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19”
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
แผนผังการจัดที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 63
เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลจาหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63