ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19” (อ่าน 23) 01 ก.ค. 63
แผนผังแนวทางปฎิบัติภายในสถานศึกษาตามสถานการณ์โรค “โควิด 19” (อ่าน 27) 01 ก.ค. 63
แผนผังการจัดที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน (อ่าน 28) 01 ก.ค. 63
แนวทางการดำเนินการ จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 37) 01 ก.ค. 63
เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลจาหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 184) 11 มิ.ย. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 256) 27 ม.ค. 63