ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียน เรื่องการรับสมัครร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 65
แจ้งการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ประกาศแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการสอน
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
การเสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1) ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
ประกาศการเสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64