ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น น้อยทัพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค.2489 - 13 พ.ค.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยันต์ สุขนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค. 2491 - 13 ต.ค. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ ปรุงเสริม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ต.ค. 2491 - 10 มิ.ย. 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรา สินธุเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มิ.ย. 2494 - 30 ก.ย. 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ คำเอี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร กัณฑวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2528 - 3 พ.ค. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ จันทรางกูล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ค. 2536 -19 มี.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา วันฟั่น
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ค. 2543 - 1 ต.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค 2543 - 30 ต.ค. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา วันฟั่น
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ต.ค. 2544 - 31 มี.ค. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายรัก หาญวัฒนสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ษ 2545 -15 พ.ย. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณีต คำน่าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ย. 2547 - 31 ม.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ คงปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ. 2548 - 17 พ.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ กันทะวงษ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจจา แตงรอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ วันฟั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :