ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 โรงเรียนเทศบาลวักมณีไพรสณฑ์ ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ชึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นระดับประถมศึกษาปีที่4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง เวลา 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์1 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ พรรคที่ 1 Manee Number ชึ่งได้คะแนน ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ 401 เสียง
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,16:18   อ่าน 930 ครั้ง