ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563
ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี ประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563
นายมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาให้ความรู้เรื่องหลักปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคำพิพากษาของศาลและระเบียบรายได้รายจ่ายของสถานศึกษา และการบรรยายพิเศษจากนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2563 เพื่อให้ระบบการจัดการเรียนการสอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 11 แห่ง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ และกฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงานครูเทศบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมกว่า 350 คน
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับพนักงานครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาล ให้พนักงานครูเทศบาลมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพและมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนสังกัดอื่น
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:14   อ่าน 1254 ครั้ง