คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ วันฟั่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิวกร ด้วงเขียว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประนอม บุญยะเสนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแผนงานบริหารงานบุคคลากร

นางสาวอนุรักษ์ วงษ์ทิม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแผนงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวกรพิน สรรกำเนิด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแผนงานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกรกช ขันแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาแผนงานบริหารงานบริหารทั่วไป