คณะผู้บริหาร

นายกิจจา แตงรอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัจฉรา ฝั้นคำสาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศิริศักดิ์ ใหมสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.ชมพูนุช ปันทิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา