การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.72 KB
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.46 KB
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกาษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.27 KB
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB