พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

                   1. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น
                   2. พัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม

                   4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์