พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละบุคคลและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
4. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักทฤษฎี PDCA
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา