วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

              มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ                ก้าวทันเทคโนโลยี
                   ให้มีคุณภาพชีวิต                     มีจิตอนุรักษ์

              ตระหนักภูมิปัญญา                  นำพาชีวีเป็นสุข