วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ มีการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ปรัชญา

     
                    ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างของโลก