ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  ตั้งอยู่เลขที่  22 หมู่ที่  -   ตำบล แม่สอด  อำเภอ  แม่สอด        จังหวัด ตาก  รหัสไปรษณีย์ 63110  โทรศัพท์ 055 – 531534  โทรสาร 055- 531534 E-mail:maneeprisone@hotmail Website:http://www.manee.ac.th
สังกัด  เทศบาลนครแม่สอด อำเภอ  แม่สอด   จังหวัด ตาก
เปิดสอนระดับชั้น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 54  ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ 15  ไร่ 2 งาน  75 ตารางวา 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2487 เป็นโรงเรียนประชาบาลที่ตั้งอยู่ใน วัดมณีไพรสณฑ์

  ปีพุทธศักราช 2499 ได้ย้ายมาอยู่นอกวัด และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียน

         ปีพุทธศักราช 2502 ได้ย้ายที่เรียนจากวัดไปเรียนที่แห่งใหม่ (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว) เทศบาลตำบล   แม่สอดจึงได้ทำการเปลี่ยนที่ดินกับโรงเรียนแม่สอด โดยแลกที่ดินที่ซื้อใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี และย้ายโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มาตั้งอยู่เลขที่ 22  ถนนชิดวนา โดยมีครูธีรา สินธุเดช เป็นครูใหญ่

         ปีพุทธศักราช 2537 ได้รับการอนุมัติจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายณรงค์ จันทรางกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         ปีพุทธศักราช 2550 ได้รับการอนุมัติจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขยายชั้นเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในขณะนั้นมีนายจำนงค์   คงปาน    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

         ปีพุทธศักราช 2554 เทศบาลนครแม่สอด ได้ย้ายการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไปยังโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์จึงได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นมา