กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนโปแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการรูปแบบการสอน แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.17 KB