ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1 กำหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

1.2 ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์

1.3 ส่งเสริมสนับสนุน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนทักษะในการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ

1.6 ส่งเสริมการมีสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลยาเสพติด

1.7 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์  พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร

1.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการของผู้บริหาร

1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

1.4 พัฒนาครูด้านการผลิตสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

2.5 พัฒนาครูด้านการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.1 จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน
1.2 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

1.1 พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1.2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและการพัฒนา
ต่าง ๆ ในการจัดการแหล่งเรียนรู้

1.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ถึงแหล่งเรียนรู้

1.4 สรรหาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
1.2  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ยุทธศาสตร์ พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
6.1 จัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณสนับสนุน
6.2 จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม