ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 รับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารอเนกประสงค์ 1
25 ก.พ. 60 การจัดงานนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์
22 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 แข่งขันทักษะทางวิชาการ