ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 เม.ย. 64 ถึง 30 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
20 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1-6
22 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียน อนุบาล 1
22 ก.พ. 64 ถึง 15 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนใหม่ ออนไลน์
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
30 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์
25 ส.ค. 63 สถานศึกษารับการเยี่ยมติดตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19 ส.ค. 63 สถานศึกษารับการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
15 ส.ค. 63 โครงการพัฒนาบุคลากร