ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
30 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์
25 ส.ค. 63 สถานศึกษารับการเยี่ยมติดตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
19 ส.ค. 63 สถานศึกษารับการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
15 ส.ค. 63 โครงการพัฒนาบุคลากร